Zoznam ponúkaných služieb

1. Poradenstvo a prevencia:

 • pre ľudí v krízových životných situáciách,
 • pre ľudí, ktorý chcú pracovať na sebe a hlbšie sa spoznať,
 • pre ľudí vyrastajúcich v neharmonických rodinách,
 • pomoc pri hľadaní zmysluplného životného štýlu,
 • pomoc pre terapeutov, pedagógov, zdravotníkov, rodičov a pre všetkých profesionálne starajúcich sa o druhých ľudí.


2. Liečba:

 • závislostí od psychoaktívnych látok/alkohol, marihuana, pervitín, lieky a pod./,
 • nelátkové závislosti/patologické hráčstvo a pod./,
 • depresií, úzkostí,
 • liečba psychosomatických ochorení,
 • liečba porúch spánku.


Liečebné programy:

 • 3 mesačná liečba,
 • 3 týždňová liečba recidívy ochorenia, posilňovacia liečba na podporu abstinencie

Liečba je kombináciou medikamentóznej liečby a psychoterapie. Psychoterapia prebieha hlavne skupinovou, okrajovo aj individuálnou formou. Dopĺňajú ju edukácia, pohybová, pracovná terapia, arteterapia, muzikoterapia, nácvik relaxačných techník, biblioterapia a samoštúdium. Využívame klasickú kognitívne behaviorálnu psychoterapiu v kombinácii so systemickou transformačnou psychoterapiou podľa modelu Virginie Satirovej.

Základný denný program:
5.00 – budíček
6.30 –meditácia, rozcvička
7.30 –raňajky
8.00poobedný terapeutický –12.30 – doobedný terapeutický program
13.00 –obed
15.00 – 18.00 skupinová aktivita
17.00 – večera
18.00– večerná meditácia (tichá prechádzka, počúvanie hudby)
18.30 -19.00 denníky (sebareflexia)
22.00 – nočný kľud

Programový priebeh 3.mesačnej liečby:

1.mesiac liečby:
Liečba je zameraná na postupnú očistu organizmu, na adaptáciu v režime liečby. Klientom poskytujeme základnú edukáciu o jeho ochorení a o možnostiach liečby. Základom je skupinová terapia zameraná na získanie náhľadu na svoj stav, na získanie sebakritických postojov. Denne vyživujeme motiváciu na zmenu. Neoddeliteľnou súčasťou sú doplnkové špecifické terapie, ako nácvik relaxácie, dychové cvičenia,meditácia, liečby hudbou, slovom a umením, pracovná a pohybová terapie, jogové cvičenia.

2. a 3.mesiac liečby:
Pobyt je zameraný svojim obsahom na lepšie sebauvedomovanie, sebapoznávanie, pomáhame klientom pochopiť zákonitosti procesu zmeny a riešiť denné problémy s presvedčením, že problém nie je problém, ale to ako s ním naložíme. Cez dynamické skupinové terapie formou vlastného zážitku sa pokúšame transformovať doterajšie vzorce správania s presvedčením že zmena je vždy možná. Motivujeme klientov k aktívnemu produktívnemu životu s odhodlaním napĺňať si svoje túžby , rozhodnúť sa vziať za seba zodpovednosť za svoje rozhodnutia a postarať sa o seba.

V tomto štádiu sa snažíme motivovať na zmenu a zapojiť do liečebného procesu aj rodinných príslušníkov a ponúkame im niekoľkodňový pobyt v Rieke, ktorý je zameraný na informovanie o zákonitostiach závislosti a jej liečby. Ponúkame liečbu duševných zranení, ktoré vznikali v akútnom štádiu závislosti v rodine.

3. Živá voda – víkendové „oživujúce“psychoterapeutické aktivity.

„ Živá voda“ – Rieka ako centrum spoločnej terapie rodiny

Drahí priatelia, Máte pocit, že ste sa ocitli v životnom období, keď si uvedomujete, že očakávate od života viac, než ste doposiaľ dostali?

Máte potrebu podporiť svoju motiváciu žiť čistý, triezvy, slobodnejší život ?

Uvedomujete si, že túžite po zmene a zbierate na ňu odvahu?

Vnímate okolo seba narastajúce psychické aj fyzické požiadavky okolia?

Cítite sa často unavení, napätí, nahnevaní, smutní, prosto nespokojní so svojim živom?

Túžite tomu, čo sa vo vašom živote deje, viac porozumieť?

Chcete to preskúmať?

Chceli by ste vo svojom živote zažívať viac pokoja, radosti a energie?

Chcete jasne cítiť lásku vo svojom srdci?

Chceli by ste porozumieť tým mechanizmom ako sa to všetko vo vás deje?

Túžite sa viac spoznať?

V Rieke vám ponúkame pozrieť sa na seba a svoj život z iného uhla a tak objaviť tie nové možnosti pre svoju zmenu. Môžete si ujasniť, čo presne pre seba chcete a nájsť takto svoj životný zmysel.

Napime sa „ŽIVEJ VODY“ z Rieky, nech je pre nás inšpiráciou a energiou na dobré zmeny nás.

NA ZMENU JE DOBRÉ BYŤ PRIPRAVENÝ.

Ponúkame Vám pravidelné stretnutie 1x mesačne prvý víkend v mesiaci /presný dátum oznámime mesiac dopredu/ od piatku večera do nedele obeda, keď v Rieke v starostlivosti terapeutov ponúkame služby zamerané na vnútorný rast, sebapoznanie zamerané na zmenu. Pobyt je kombináciou skupinovej terapie s pohybom v krásnej čistej prírode so zdravou stravou a dobrého spánku.

Prevezmime za seba zodpovednosť a oslobodzujme sa od svojich závislostí, aby náš život bol slobodnejší, zmysluplnejší, pokojnejší a radostnejší.

Prežívajme úctu k sebe a následne k úctu iným.

…STE VIAC AKO SI CHCETE DOVOLIŤ !!!

Objavujme umenie komunikácie, objavujme svoje zdroje ukryté v každom z nás.

Vnímajme svoju spiritualitu, svoju myseľ, svoje telo.

Naučme sa o svoje dary starať a uvoľniť tak v sebe stály zdroj mladosti a energie.

Je čas veriť na zázraky

Starý svet končil a my si staviame svet nový.

Bližšie informácie si vždy dohodnite telefonicky na čísle 0907710613.


4. Iné doliečovacie aktivity:

 • Spoločenské akcie: tradičné spoločenské a športové stretnutia, ktoré umožňujú stráviť príjemný čas v čistote – napr. fašiangy, oslava MDŽ, 1.májový výstup na Šútovský vodopád, oslava MDD, Jánsky volejbalový turnaj, „Terénka“, Festival čistoty Biely , Výstup na Chleb pri príležitosti Dňa abstinentov, oslava narodenín Rieky, Mikulášske stretnutie, Vianočný A-klub, a rôzne iné rodinné stretnutia.

Cieľom našej liečebne je ponúkať rôzne možnosti dlhodobej starostlivosti o seba s možnosťou výberu a tak si môže klient liečbu aj doliečovanie „ušiť na mieru“.

Sme presvedčený, že ukončením pobytu sa liečebný proces nekončí a navodiť do života trvalú zmenu si vyžaduje dlhodobé precvičovanie a tým integrovanie nových zvykov a nových životných postojov a presvedčení.

Podporujeme silu čistej mysle, ktorá umožňuje žiť človeku krajší, plnohodnotnejší, zaujímavejší a tým príťažlivejší život , ktorého prirodzenou súčasťou sú problémy ako zdroj rastu.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up